جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 95/22/1 مورخ 95/10/7

تاریخ انتشار: 1395/10/7

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 215

خلاصه مطلب: سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " امور سرویس، نگهداری و راهبری سیستم های ارتباطی ، مخابراتی ، تاسیسات برقی و مکانیکی و آسانسور ساختمانهای تحت اختیار" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 

بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید .

الف) مدت انجام خدمات :   12 ماه

ب) محل اجرای پروژه : ساختمان مرکزی ، ساختمان شماره 2، ساختمان اداری بوستان جنگلی یاس فاطمی، سالن اجتماعات پارک شهروسایر ساختمانهای تحت اختیار سازمان.

ج) مبلغ برآورد تقریبی کار: یک میلیارد و ششصدو نود و پنج میلیون و هشتصدو سی و دو هزارو هفتصدو شانزده (716ر832ر695ر1) ریال .

د ) شرایط متقاضی :  دارا بودن برگه تعیین صلاحیت یا رتبه بندی از وزارت کار وامور اجتماعی و همچنین دارا بودن هفت سال سابقه مفید در زمینه فعالیتهای مرتبط الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد حقوقی و  قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین – خیابان بیهقی – شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ هشتادو پنج میلیون (000ر000ر85) ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 28/9

 

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران 
براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir