جستجو
Menu
image

عنوان: افزايش سرانه فضاي سبز درون شهري پايتخت به 15.8 مترمربع

تاریخ انتشار: 1395/3/23

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 654

خلاصه مطلب:

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران با بيان اينکه سرانه فضاي سبز درون شهري پايتخت تنها با احتساب فضاهاي سبز عمومي به 15.8 متر مربع رسيده، گفت: اين ميزان نسبت به 10 سال گذشته افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد. اين در حاليست که شهر تهران داراي بيش از 13هزار هکتار فضاي سبز داخل محدوده شهري است.

آقای مهندس علي محمد مختاري در گفت وگو با خبرنگار شهرنوشت، با بيان اينکه سرانه مطلوب براي فضاي سبز شهري تا حدود بسيار زيادي به شرايط زيست بومي، ويژگي‌هاي اقليمي و همچنين تراکم جمعيت و بافت مسکوني يک منطقه يا يک شهر بستگي دارد، يادآور شد: بديهي است اين سرانه در يک منطقه بياباني، خشک و با محدوديت منابع آب مي تواند با آنچه که در يک منطقه معتدل و مرطوب وجود دارد متفاوت باشد.
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران با اشاره به اينکه استاندارد سرانه فضاي سبز از نظر تأثيرات محيط زيستي با همين استاندارد از نظر شهرسازي متفاوت است، ادامه داد: به عنوان نمونه وزارت مسکن و شهرسازي اين مقدار را براي شهرهای ايران 7 تا 12 مترمربع و طرح جامع شهر تهران اين مقدار را 10 مترمربع در نظر گرفته است.
وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر تهران داراي بيش از 13هزار هکتار فضاي سبز داخل محدوده شهري است، يادآور شد: اين محدوده شامل بوستان هاي درون شهري در ابعاد محله اي، ناحيه اي، منطقه اي و فرامنطقه اي، بوستان هاي جنگلي داخل محدوده، رفيوژها، ميدان ها، لچکي ها، حواشي بزرگراه ها و درختان معابر است که با احتساب جمعيت فعلي تهران، سرانه فضاي سبز داخل محدوده شهري 15.8 (پانزده و هشت دهم) مترمربع است و اين ميزان نسبت به 10 سال گذشته افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد.
مختاري با اشاره به اينکه طبق برنامه 5 ساله دوم شهرداري تهران مقرر است تا پايان برنامه دوم سرانه فضاي سبز شهري به 17.4 مترمربع افزايش يابد، اظهار کرد: در اين ميان سهم سرانه بوستان ها 6.7 مترمربع خواهد بود. همچنين تأكيد بر آن است كه ميزان سرانه فضاهاي سبز در مناطق کم برخوردار حداقل به 6 مترمربع افزايش يابد.
وي با بيان اينکه در محاسبه سرانه فضاي سبز درون شهري تهران تنها سطوح فضاهاي سبز عمومي در نظر گرفته شده و باغات و فضاهاي سبز خصوصي در اين محاسبات اعمال نمي شود، گفت: به هر حال به رغم رشد جمعيت شهر تهران طي سه دهه گذشته، ميزان توسعه فضاهاي سبز به نسبت رشد جمعيت از سرعت بيشتري برخوردار بوده است.
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران با بيان اينکه آمارها نشان مي‌دهند سرانه فضاي سبز در شهر تهران در سال 1357 حدود يک مترمربع بوده است، خاطر نشان کرد: اين سرانه در پايان سال 1365 به 1.2 مترمربع رسيده است و تا پايان سال 1383 بالغ بر 9 مترمربع بوده است. سرانه فضاي سبز در شهر تهران در حال حاضر به 15.8 متر مربع با توجه به جمعيت بيش از 8 ميليون نفري تهران رسيده است.


منبع: روابط عمومی سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران مورخ 23/3/1395

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir