جستجو
Menu

عنوان: طرح ارزیابی، مطالعه و بررسی گونه های گیاهی و انتخاب گونه های مناسب گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی شهر تهران

تاریخ انتشار: 1394/3/11

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 1776

خلاصه مطلب:

دریافت فایل PDF  طرح پژوهشی

هدف:

 هدف از اجرای این طرح ارزیابی و مقایسه گونه های گیاهی غالب موجود در فضای سبز شهر تهران و پیشنهاد گونه های گیاهی جدید سازگار و مناسب برای شهر تهران بوده است. در این مطالعه تدوین و طبقه بندی تجارب و اطلاعات موجود، تعیین شاخص های مهم برای انتخاب گیاهان و ارائه فهرستی از گونه های مناسب با برتری نسبی برای کشت در سطح شهر تهران در قالب یک برنامه کوتاه مدت مورد نظر بوده است. 

روش تحقیق:

در این مطالعه با ارائه یک الگو و طرح نوین، از تبدیل داده های کیفی به کمی برای امتیاز دادن و مقایسه آماری گونه های گیاهی استفاده شده است. این روش به ما کمک می کند تا از طریق جمع امتیازات، کم نقص ترین گونه ها را انتخاب و از پر نقص ترین آنها صرف نظر کنیم. برای تدوین جدول امتیازات دو بخش مهم وجود دارد: یکی تعیین دقیق عوامل و پارامترهای موثر در انتخاب یک گونه در فضای سبز شهری و دیگری تعیین ارزش یا ضریب اهمیت هرکدام به عنوان مثال شاخص های ارزیابی و انتخاب گونه های درختی را می توان تحت شش مقوله کلی سازگاری با شرایط محیطی، سازگاری با محیط زیست شهری، زیبایی شناختی، مشخصات رشد، مشکلات نگهداری و مزایای خاص مطرح نمود که هریک از آنها به نوبه خود به خصوصیات جزئی تری تقسیم می شوند.

نتایج:

در این طرح گونه های گیاهی به دو روش تحلیل گردیدند: 1ـ روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در این روش ضرایبی برای هریک از شاخص های انتخاب گیاهان تعیین و سپس هر یک از گیاهان در گروه خود توسط متخصصین امتیاز دهی شدند. در ادامه پس از اعمال ضرایب مربوط به هر صفت، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تجزیه خوشه ای مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت با مقایسه گیاهان موجود، گونه های مناسب تعیین گردید. 2ـ بااستفاده از بررسی کتابخانه ای و اینترنتی و مطالعه پوشش گیاهی مناطق دارای آب و هوای مشابه شهر تهران، گیاهان پیشنهادی معرفی و مشابه روش ارائه شده در مورد گونه های غالب امتیاز دهی شدند و گونه هایی که از امتیاز لازم برخوردار بودند برای استفاده در فضای سبز شهر تهران معرفی گردیدند.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir