جستجو
Menu
image

عنوان: گیاهان گلدار یا نهان دانگان

تاریخ انتشار: 1392/7/2

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 8135

خلاصه مطلب:

گياهان گلدار يا نهان دانگان بيش از 80 درصد از کل گياهان سبز زنده - حدود 255000 گونه - را تشکيل مي دهند. آنها گروه غالب گياهان خاکزي در جهان امروز هستند که عبارتند از :

بيشتر درختان، تمام گندميان، علفها، گياهان گوشتخوار و بسياري از گياهان آبزي.

تفاوتي که گياهان گلدار از ساير گياهان دانه دار، از جمله سوزني برگان دارند اين است که گلها و بذرهاي گياهان گلدار در درون ميوه هاي گياه قرار دارند و دستگاه انتقال آب و غذايشان هم فوق العاده تکامل يافته است.
گياهان گلدار را به اين دليل نهان دانگان نيز مي نامند که بذر آنها در درون لايه اي از بافت به نام برچه قرار دارد. اين لايه رفته رفته ميوه اي به وجود مي آورند که به پراکنده شدن بذر گياه کمک مي کند.

دو نوع مهم از گياهان گلدار يا نهان دانگان

 

1- تک لپه اي ها:

در درون دانه آنها فقط يک عضو برگ مانند يا لپه وجود دارد و شامل گندميان، نخلها (55,000) گونه هستند. اين گياهان برگهاي باريک دارند و گلبرگهايشان سه به سه يا شش به شش آرايش يافته اند.

ويژگي گياهان تك لپه : 

- ريشه افشان دارند .
- برگ دراز و باريك و رگ برگ موازي دارند.
- برگ ها توسط غلاف به ساقه اتصال دارد.
- دانه يك قسمتي است.
- اجزي گل مضربي از 3 است.
 -آوندهاي چوبي و آبكش در برش ساقه نظم خاصي ندارند.
تک لپه اي ها مانند: برنج- ذرت - جو- سبزه هاي چمن داخل پارک ها- گل لاله - گل زنبق - درختان موز، خرما و نارگيل


2- دولپه اي ها:

در درون بذر آنها دو عضو برگ مانند يا لپه وجود دارند و شامل درختان چوبي و درختچه ها و بسياري از گياهاني هستند که در تزئين باغچه به کار مي روند.
(200,000 گونه). اين گياهان برگهاي جور به جور ذارند و گلبرگهاي گلهايشان معمولا پنج به پنج آرايش يافته اند.

ويژگي هاي گياهان دو لپه:

-ريشه راست دارند.

- برگها اغلب پهن و رگ برگ ها منشعب است  

- هر برگ توسط دم برگ به ساقه اتصال دارد.
- دانه دو قسمتي است. 

- اجزاي گل مضربي از 4 يا 5 است.
- آوندهاي چوبي و آبكش در برش عرضي ساقه روي دايره محيطيه قرار دارند.


 منبع: کتاب گياهان- نوشته Bender,Lionel
براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir