جستجو
Menu
image

عنوان: گیاهانی که میوه مخروطی دارند

تاریخ انتشار: 1392/6/2

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 16013

خلاصه مطلب:

در درختاني که ميوه مخروطي دارند ، مثل تمام گياهان گلدار به 2 شکل يعني 1- دانه گرده 2- دانه و يا بذر توليد مثل ميکنند.

دانه هاي گرده: ياخته هايي از جنس نر هستند که بسيار ريزند و در پوشش حفاظتي و مقاوم در برابر آب پيچيده شده اند تا باد و حشرات بتوانند آنها را پراکنده کنند.
بذر و يا دانه: بذر اين درختان از جنس ماده هستند که بر گياه اصلي باقي مي مانند تا يک انبار غذا به وجود آورند و کار پراکندگي را به عهده دارند.

بنابراين توليد مثل اين درختان به گونه اي نيست که به محيط پر آب نياز داشته باشند بلکه ميتوانند در تمام خشکيها نيز رشد کنند.
درختان سوزني برگ و وابستگانشان ميوه هاي مخروطي اي ميدهند که نوع کوچک آنها نر و داراي گرده و نوع بزرگتر آن ماده و داراي بذر هستند.بيشتر اين درختان برگهاي سوزني دارند و هميشه سبز مي مانند.

انواع مهم:

سوزني برگها: (حدود 500 گونه) شامل درخت صنوبر و انواع کاج که اغلب در اقليمهاي نيمه معتدل ميرويند.
سرخسهاي نخلي: (حدود 50 گونه) که در کشورهاي گرمسيري و نيمکره جنوبي به وسعت، ولي به صورت نيمه انبوه پراکنده اند.
درخت سرخدار: (9 گونه) مخروطهاي ماده اي ميدهند که به ميوه هاي گوشتالود شباهت دارند.
و....

ميوه هاي مخروطي:

درختان سوزني برگ ميوه هاي نر و ماده ي نگين مانندي ميدهند که پولکهاي نر و ماده دارند. ميوه ماده پس از بارور شدن تخمک درشت و سبز رنگ ميشود، سپس بافت آن به تدريج مثل چوب و رنگش هم قهوه اي ميشود. درازاي ميوه هاي مخروطي سرخسهاي نخلي تا 60 سانتي متر و وزن آنها تا 25 کيلو هم مي رسد.

   

برگها:

معمولا دراز، باريک و سوزن مانند هستند. اين آرايش زيان کم آب شدن درخت را کاهش مي دهد تا درخت در زمستان هم برگ داشته باشد. اگرچه برگهاي سياه کاج هر پاييز مي ريزند.
برگها يا سوزنهاي هميشه سبز درختان کاج در دسته هاي دوتايي يا پنج تايي و به فواصل منظم در طول ساقه ها مي رويند. برگها  يا سوزنهاي درخت سياه کاج هم با همين آرايش، اما در دسته هاي ده تايي يا بيشتر مي رويند. درختان سرو،سوزني برگهاي نيمکره شمالي هستند که برگهاي پولک مانند هميشه سبز و کاملا نزديک به ساقه هاي درخت دارند.
تنه اصلي:
اين درختان معمولا يک ساقه اصلي منفرد و عمودي دارند که برخلاف ساقه نهان دانگان تقسيم نمي شود تا تنه هاي فرعي به وجود آيند. درازاي تنه درختان سوزني برگ به 100 متر هم ميرسد.

تنه نرم چوب:
ميان چوب که از ياخته هاي مرده تشکيل شده است، در مرکز تنه هر درخت سوزني برگ قرار دارد. مغز دوم عبارت است از حلقه هاي انتقال غذا، که هر سال يک حلقه جديد از لايه بافت زنده به آن افزوده ميشود. پوست محافظ يک لايه بيروني(مرده) و يک لايه دروني اسفنجي (رشد يابنده) دارد. درختان سوزني برگ را جمعا نرم چوب ها مي خوانند.
ريشه ها:
شبکه اي از ريشه ها به سوي خارج و نيز به درون خاک گسترش مي يابد تا تکيه گاه و وسيله جذب آب و کانيها به بافت درخت فراهم آيد. درختان سوزني برگ غالبا در شيب کوه مي رويند.

منبع:کتاب گياهان، نوشته Bender, Lionel
 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir