جستجو
Menu
شاخه
منظرسازی خشک (Xeriscape) در فضای سبز شهری
» منظرسازی خشک (Xeriscape) در فضای سبز شهری
دریافت فایل pdf
ادامه مطلب..
باغ شیشه ای (تراریوم)
» باغ شیشه ای (تراریوم)
دریافت فایل pdf
ادامه مطلب..
تهیه خاک برگ مناسب از برگ های خزان یافته در فضای سبز شهری
» تهیه خاک برگ مناسب از برگ های خزان یافته در فضای سبز شهری
دریافت فایل Pdf
ادامه مطلب..
اکالیپتوس
» اکالیپتوس
دریافت فایل Pdf لینک های مرتبط: - داغداغان - انار - هرس  درختان و درختچه ها
ادامه مطلب..
داغداغان
» داغداغان
دریافت فایل   pdf  لینک های مرتبط: - انار - اکالیپتوس - هرس درختان و درختچه ها
ادامه مطلب..
آشنایی با گیاه قرآنی انار
» آشنایی با گیاه قرآنی انار
دریافت فایل Pdf لینک های مرتبط: - داغداغان - اکالیپتوس - هرس درختان و درختچه ها
ادامه مطلب..
اصول مبارزه با آفات
» اصول مبارزه با آفات
دریافت فایل pdf لینک های مرتبط: - اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی - آفات مهم درختان چنار و بید و کنترل آنها در شهر ...
ادامه مطلب..
اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی
» اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی
دریافت فایل pdf لینک های مرتبط: - اصول مبارزه با آفات - آفات مهم درختان چنار و بید و کنترل آنها در شهر تهران ...
ادامه مطلب..
آفات مهم درختان چنار و بید و کنترل آنها در شهر تهران
» آفات مهم درختان چنار و بید و کنترل آنها در شهر تهران
د ریافت فایل pdf لینک های مرتبط:  - اصول مبارزه با آفات - اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی - شپشك خون...
ادامه مطلب..
هرس درختان و درختچه ها
» هرس درختان و درختچه ها
دریافت فایل pdf - هرس درختان و درختچه ها لینک های مرتبط: - راهنمای هرس درختان مجاور خطوط انتقال نیرو - هرس درختان زیتون ...
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir