جستجو
Menu
شاخه
اصول مبارزه با آفات
» اصول مبارزه با آفات
دریافت فایل pdf
ادامه مطلب..
اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی
» اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی
دریافت فایل pdf
ادامه مطلب..
آفات مهم درختان چنار و بید و کنترل آنها در شهر تهران
» آفات مهم درختان چنار و بید و کنترل آنها در شهر تهران
د ریافت فایل pdf
ادامه مطلب..
هرس درختان و درختچه ها
» هرس درختان و درختچه ها
دریافت فایل pdf - هرس درختان و درختچه ها
ادامه مطلب..
شپشك خوني نارون
» شپشك خوني نارون
دریافت فایل pdf فهرست مطالب عنوان                                                                                              ...
ادامه مطلب..
عملیات باغبانی درفصل پاییز
» عملیات باغبانی درفصل پاییز
دریافت فایل pdf فهرست مطالب مقدمه عملیات باغبانی زیرو رو کردن و هوادهی خاک کاشت نشاءهای پاییزه و گیاهان پیازی ...
ادامه مطلب..
عملیات باغبانی در فصل تابستان
» عملیات باغبانی در فصل تابستان
دریافت فایل pdf فهرست مطالب مقدمه 1. محافظت از گیاهان الف) قیم گذاری ب) شست وشوی درختان به منظور رفع دوده...
ادامه مطلب..
عملیات باغبانی در فصل بهار
» عملیات باغبانی در فصل بهار
دریافت فایل pdf فهرست مطالب مقدمه 1. عملیات باغبانی  2. زیر و رو کردن و هوادهی خاک 3. کاشت     الف) کاشت نش...
ادامه مطلب..
دستور العمل کاربردی کشت سلول و بافت گیاهی
» دستور العمل کاربردی کشت سلول و بافت گیاهی
دریافت فایل PDF فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه تاریخچه خصوصیات آزمایشگاه کشت سلول و بافت کلیاتی در مورد استریل کردن محیط کشت و ...
ادامه مطلب..
گل صد تومانی
» گل صد تومانی
دریافت فایل pdf مقدمه    در سالهای اخیر با گسترش فضاهای سبز، گلکاری نیز رونق زیادی پیدا کرده است. توسعه ارتباطات نیز باعث شده است که گیا...
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir