جستجو
Menu
شاخه
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/22 مورخ 98/9/19
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد" اجرای عملیات نگهداری جنگل کاری خاتم الانبیاء "را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیل...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/21 مورخ 98/9/19
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگلکاری شهید یاسینی " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/20 مورخ 98/9/19
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگلکاری اراضی شرق تهران " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص ...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/19 مورخ 98/9/19
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگلکاری پارچین" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد ش...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/18 مورخ 98/9/19
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگل کاری ثامن " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد ...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/17 مورخ 98/9/16
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد" تامین نیروی حفاظتی و مراقبتی جهت بوستان های تحت اختیار سازمان " را از طریق مناقصه عمومی واگذار ...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/16 مورخ 98/9/13
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد" تامین نیروی حفاظتی و مراقبتی جهت بوستان یاس فاطمی" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین ...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/15 مورخ 98/9/13
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد" تامین نیروی حفاظتی و مراقبتی جهت بوستان پردیسان"را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله ...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/15 مورخ 98/10/15
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد" تامین نیروی حفاظتی و مراقبتی جهت بوستان پردیسان"را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله ...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 98/14 مورخ 98/9/12
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد: امور سرویس نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی، الکتریکی، مخابراتی ساختمان مرکزی، شماره 2، سالن اجتماعات ...
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir