جستجو
Menu
شاخه
» سدوم
نام علمی: Sedum spp نام انگلیسی : Common Stonecrop خانواده : Crassulaceae
ادامه مطلب..
لیزیماکیا
» لیزیماکیا
نام علمی :   nummularia   Lysimachia نام انگلیسی :  Moneywort    , Creeping jenny خانواده : Primul...
ادامه مطلب..
چمن یال اسبی
» چمن یال اسبی
نام علمی :   Ophiopigon jaburan نام انگلیسی : Mondo Grass خانواده : Liliaceae
ادامه مطلب..
آجوگا
» آجوگا
نام علمی :  Ajuga reptans   نام انگلیسی :  bugle خانواده: Lamiaceae
ادامه مطلب..
فرانکینیا (شبنمی)
» فرانکینیا (شبنمی)
نام علمی :    Frankenia thymifolia  نام انگلیسی : Sea Heath    خانواده : Frankeniaceae
ادامه مطلب..
 آگلونما
» آگلونما
نام علمی:  Aglaonema commutatum خانواده:   Araceae
ادامه مطلب..
كاج مطبق
» كاج مطبق
نام علمی: Araucaria heterophylla خانواده: Araucariaceae
ادامه مطلب..
بنت قنسول
» بنت قنسول
نام علمی: Euphorbia pulcherrima خانواده: Euphorbiaceae
ادامه مطلب..
» مرمت و احیای قناتهای قلقله ، باغچال، قنات بوستان یاس
موضوع :  مرمت و احیای قناتهای قلقله ، باغچال، قنات بوستان یاس
ادامه مطلب..
» آبیاری تحت فشار ارتفاعات کوهسار
موضوع : عملیات آبیاری تحت فشار ارتفاعات کوهسار
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir