جستجو
Menu
شاخه
آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته از 16 اردیبهشت ماه 1396
» آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته از 16 اردیبهشت ماه 1396
آقای مهندس علی محمد مختاری با بیان اینکه شهرداری تهران از سال 1370 تا کنون چهارده نمایشگاه بین المللی و هشت نمایشگاه فصلی گل و گیاه برپا نموده است گف...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره95/18/2 مورخ 96/1/29
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بد...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/1 مورخ 96/1/27
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی" را از طریق مناقصه عمومی واگ...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی 95/37 مورخ 95/12/25
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " احداث فضای سبز بوستان دردست احداث دامپزشکی " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از ...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی 95/20/1 مورخ 95/12/17
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تکمیل عملیات اجرایی فاز یک بوستان ایرانیان" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از ا...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 95/36 مورخ 95/12/17
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیکی 200 هزار اصله از درختان مناطق 14و 15 شهر تهران " را از طری...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره95/35 مورخ 95/12/17
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیکی 200 هزار اصله از درختان مناطق 4، 8 و 13 شهر تهران " را از ...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 95/34 مورخ 95/12/9
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری جنگلکاری و فضای سبز مجموعه امام هادی(ع) در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران" را از ط...
ادامه مطلب..
» فراخوان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته مورخ 16 لغایت 22 اردیبهشت ماه 13...
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد­، با همکاری تولیدکنندگان گل و گیاه کشور، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و ...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره: 95/32/1 مورخ 95/11/24
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیک 400 هزار اصله از درختان در مناطق 2-3-6-7و 11  شهرداری تهران...
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir