جستجو
Menu
شاخه
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/5 مورخ 96/3/28
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک منطقه 20" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله...
ادامه مطلب..
شهرداري کليه اقدامات را براي کنترل سفيدبالکها در زمستان95 انجام داده
» شهرداري کليه اقدامات را براي کنترل سفيدبالکها در زمستان95 انجام داده
از تابستان سال 1393 که حشره کوچکي به نام سفيدبالک با حضور ناگهاني و انبوه خود نگراني هايي را براي ساکنين شهر تهران ايجاد کرد، سازمان بوستان ها و فضا...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/4 مورخ 96/3/16
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تکمیل عملیات مرحله اول بوستان ایرانیان" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص ...
ادامه مطلب..
گزارش تصویری از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته 16 اردیبهشت 1396
» گزارش تصویری از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته 16 اردیبهشت 1396

ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/2 مورخ 96/2/18
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نما...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/3 مورخ 96/2/18
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " عملیات احداث بوستان محله ای در سایت خیاط خانه" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از ...
ادامه مطلب..
آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، مورخ 16 اردیبهشت 1396
» آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، مورخ 16 اردیبهشت 1396
صبح امروز با حضور محترم معاونين شهردار پايتخت و تعدادي از اعضاي شوراي شهر پانزدهمين نمايشگاه بين المللي گل و گياه تهران افتتاح شد.
ادامه مطلب..
آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته از 16 اردیبهشت ماه 1396
» آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته از 16 اردیبهشت ماه 1396
آقای مهندس علی محمد مختاری با بیان اینکه شهرداری تهران از سال 1370 تا کنون چهارده نمایشگاه بین المللی و هشت نمایشگاه فصلی گل و گیاه برپا نموده است گف...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره95/18/2 مورخ 96/1/29
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بد...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/1 مورخ 96/1/27
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی" را از طریق مناقصه عمومی واگ...
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir