جستجو
Menu
شاخه
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/9 مورخ 96/5/22
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " اجرای عملیات طرح توسعه جنگلکاری البرز مرکزی فاز 2" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیل...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 96/6/1 مورخ 96/5/18
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " امور نظافت و سرویس دهی ساختمانهای تحت اختیار خود " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 96/5/2 مورخ 96/5/18
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک منطقه 20" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله...
ادامه مطلب..
» برگزاری نشست شورای بسیج سازمان بوستانها و فضای سبز و فرمانده بسیج حوزه خدمات شهری مورخ 1396/4/20
 برگزاری نشست شورای بسیج سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و فرمانده بسیج حوزه خدمات شهری در خصوص ارائه گزارش و عملکرد شورای بسیج سازمان و انتقال...
ادامه مطلب..
» گل برفی
نام علمی :     Galanthus  sp. خانواده :       AMARYLLIDACEAE                            
ادامه مطلب..
» لاله سیاه
نام علمی :     ` Tulipa ` Queen of Night خانواده :         LILIACEAE                     
ادامه مطلب..
» اکومیس
نام علمی :       Eucomis bicolor خانواده :         LILIACEAE                     
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/8 مورخ 96/4/26
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیکی 200 هزار اصله از درختان معابر و بوستانهای مناطق  4و8  شهر ت...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/7 مورخ 96/4/26
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیکی 200 هزار اصله از درختان معابر و بوستانهای منطقه یک  شهر ته...
ادامه مطلب..
» گل حسرت
نام علمی :       Colchicum bironae خانواده :        LILIACEAE                     
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir