جستجو
Menu

 اطلاعات مدیرعامل و معاونین

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت تاریخ انتصاب مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی وضعیت استخدام سوابق کل سوابق شهرداری
 1  علی محمد مختاری
مدیرعامل 66/8/18 لیسانس مهندسی کشاورزی رسمی شهرداری - 46
 2 شکور کاویانی معاون مالی و اداری 96/9/16 لیسانس حسابداری رسمی شهرداری - 27
 3  محمد رضا عظمیان معاون فضای سبز  97/9/20 لیسانس مهندسی کشاورزی رسمی شهرداری 30 28
 4 سید مجتبی لاری معاون فنی و عمرانی 97/2/1 لیسانس مهندسی عمران رسمی واحد مربوطه 18 -
 5 کیمیا اخوان فرشچی معاون آموزش و پژوهش 96/10/11 فوق لیسانس مهندسی طراحی  
محیط زیست
رسمی واحد مربوطه   27 -
 6 بهزاد بزرگمهر معاون توسعه جنگل و
 کمربند سبز
93/12/4 فوق لیسانس مهندسی طراحی  
محیط زیست
رسمی شهرداری  17 -
 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir