جستجو
Menu


 اطلاعات مدیرعامل و معاونین

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت تاریخ انتصاب مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی وضعیت استخدام سوابق کل سوابق شهرداری
 1  علی محمد مختاری
مدیرعامل 66/8/18 لیسانس مهندسی کشاورزی رسمی شهرداری - 46
 2 شکور کاویانی معاون مالی و اداری 95/7/6 فوق لیسانس حسابداری رسمی واحد مربوطه 28 -
 3  محمدرضا عظیمیان معاون فضای سبز  97/9/20 لیسانس مهندسی کشاورزی رسمی واحد مربوطه 30 28
 4 سید مجتبی لاری معاون فنی و عمرانی 96/12/23 لیسانس مهندسی عمران رسمی واحد مربوطه 19 -
 5 کیمیا اخوان فرشچی معاون آموزش و پژوهش 96/10/10 فوق لیسانس مهندسی طراحی  
محیط زیست
رسمی واحد مربوطه   28 -
 6 بهزاد بزرگمهر معاون توسعه جنگل و
 کمربند سبز
93/11/1 فوق لیسانس مهندسی طراحی  
محیط زیست
رسمی واحد مربوطه  18 -
 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir