جستجو
Menu

 

 اطلاعات اعضای هیات مدیره سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
ردیف     نام و نام خانوادگی        سمت   تاریخ انتصاب      مدرک تحصیلی      
    رشته و گرایش تحصیلی    
 1 مجتبی یزدانی رئیس هیات مدیره 95/4/29   دکتری  دانشجوی جامعه شناسی
 2  علی محمد مختاری             مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره      66/8/18                 لیسانس              مهندسی کشاورزی
 3 محمدرضا تابش عضو هیات مدیره 89/1/1  دکتری  مهندسی منابع طبیعی
 حمیدرضا جانباز عضو هیات مدیره  94/12/5  - -
مرتضی سام دلیری عضو هیات مدیره   96/10/23 دکتری  کشاورزی

 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir