جستجو
Menu


      نام بوستان          منطقه        تلفن                                         آدرس بوستان                                      بازارچه  
زیتون  14 33710349 تقاطع میثم و خاوران
دارد
پونه   22   -  شهرک شهید باقری دارد 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir