جستجو
Menu


      نام بوستان          منطقه        تلفن                                         آدرس بوستان                                     حیات وحش 
ملت  3 22034143 خیابان ولیعصر - بالاتر از تقاطع نیایش
دارد
ساعی  6 88776725 خ ولیعصر(عج) روبروی آزمایشگاه مركزی پائین ترازتوانیر دارد
 سهند  14 33065556   خیابان پاسدارگمنام دارد 
برادران شهید گلپیرا   14 33078177   بلوار پاسدارگمنام دارد 
فاز غربی بوستان چیتگر   22  -  بزرگراه تهران ـ میدان دستواره دارد 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir