جستجو
Menu


      نام بوستان          منطقه        تلفن                                         آدرس بوستان                                      سینما چند بعدی 
جنگلی گلابدره  1 22742335 دربند - باغ شاطر دارد
قیطریه  1 - خ دكترشریعتی خ قیطریه دارد
 ملت   2   22034143  خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع نیایش دارد 
 هخامنش  5  -  شهر زیبا جنب میدان هخامنش  دارد
 فدک  8  -  خ گلستان  دارد

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir