جستجو
Menu

معرفی تعدادی از درختان و درختچه های مقاوم در برابر آتش سوزی (دریافت فایل pdf) 


گیاهان مقاوم به خشکی (کم آبی) گیاهان مقاوم به آلودگی  گیاهان مقاوم به شوری
 نام فارسی       نام علمی      نام فارسی  نام علمی  نام فارسی  نام علمی 
 افرای سیاه   Acer negundo 
 داغداغان  Celtis officinalis عرعر  Ailanthus altissima  
داغداغان  Celtis officinalis 
زالزالک   .Crataegus spp   زالزالک  .Crataegus spp
زبان گنجشک  Fraxinus excelsior  
پیچ امین الدوله    Lonicera japonica   زیتون  Olea europaea
 لیلکی Gleditisia triacanthos
 زبان گنجشک   Fraxinus excelsior   کاج تهران  Pinus eldarica
سرو خزنده  .Juniperus sp   لیلکی   Gleditisia triacanthos   مورد  Myrtus communis
کاج تهران Pinus eldarica
 عرعر   Ailanthus altissima   طاووسی  Spartium junceum 
ارغوان  Cercis siliquastrum  اکالیپتوس  Caesalpinia gilliesii  عناب  Ziziphus jujube
سنجد   Elaeagnus angustifolia  ابریشم  Albizia julibrissin ابریشم مصری   Caesalpinia gilliesii
 بلوط  .Quercus sp  بلوط  .Quercus sp   کاج مشهد Pinus mugo 
 عناب Ziziphus jujube    اکالیپتوس   Eucalyptus  اکالیپتوس  Eucalyptus
 خرزهره Nerium oleander    سرو کوهی  .Juniperus communis L    
 زیتون Olea europaea   کاج سیاه  Pinus nigra    
 زرشک همیشه سبز Beberis julianae    نرگس درختی  Philadelphus coronarius    
 زالزالک .Crataegus spp    کاج مشهد  Pinus mugo    
انار  Punica granatom
       
عرعر   Ailanthus altissima          
سرو نقره ای   Cupressus arizonica         
ابریشم مصری  Caesalpinia gilliesii
       
سرو کوهی (ارس)  .Juniperus communis L          
 اکالیپتوس Eucalyptus         

 


نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir