جستجو
Menu

شناسنامه باغات

در ادامه اقدامات این سازمان جهت تهیه شناسنامه باغات شهر تهران بيش از 5700 قطعه از اراضي مشجر شهر تهران طي سه مرحله بازديد به عمل آمد كه مجوز ورود 3428 قطعه از اين اراضي توسط مالكين به برداشتگران داده و شناسنامه اين قطعات تهيه بدین ترتیب لایحه شناسنامه باغات شهر تهران به همراه یک عدد لوح فشرده شامل شناسنامه شهرسازي و شناسنامه اكولوژیكي (شناسنامه درختان) 3428 قطعه از اراضي شناسايي شده بر اساس موارد مصرح در قانون جهت ارسال به شورای محترم اسلامی شهر تهران به معاونت محترم خدمات شهری ایفاد گردید.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir