جستجو
Menu

فعالیت های آموزش و پژوهش

فعالیت های آموزش

این سازمان در سال 1396 تعداد 35 دوره آموزش کارشناسی/کارگری برای کارشناسان، پیمانکاران و کارگران شاغل در مناطق 22گانه، سازمان­ها و شرکت­های تابعه به شهرداری تهران به جمع کل 557ر8 نفر ساعت بر اساس تقویم آموزش مصوب از سوی اداره کل برنامه ریزی و آموزش برگزار نموده است.


فعالیت های پژوهش

پیرو بخشنامه شهردار وقت تهران کلیه طرح های پژوهشی سال 1396 این سازمان در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در دست انجام می باشد.

1)      "برنامه راهبردی توسعه و ساماندهی پارک ها و فضاهای سبز شهر تهران"  و "طرح توزیع متوازن فضای سبز شهر تهران" (بند ب و پ ماده 21 برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران)، به طور هم زمان توسط مجری طرح "پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران " به سفارش این سازمان در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران درحال اجراست. فاز صفر و یک پروژه انجام شده است.

2)      " تدوین راهکارهای حقوقی حمایت از توسعه کمی و کیفی فضاهای سبز خصوصی و نیمه خصوصی" (بند ح ماده 21 برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران)، توسط مجری طرح، شرکت شهر و اندیشه نقش جهان  منتخب مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و زیر نظر این سازمان انجام و خروجی نهایی ارسال گردیده که علی رغم عدم تایید سازمان و اداره کل شورا و امور قوانین و طی چهار مرحله پیگیری مبنی بر رفع نقص وگرفتن تاییدیه نهایی از بهره بردار اول (اداره کل شورا و امور قوانین).

3)      "الزامات اجرايي استفاده از گياهان بومي و سازگار با شهر تهران " (بند "چ" ماده 21  برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران به پایان رسیده  و طی دو مرحله پیگیری از اداره كل محترم برنامه ريزي و توسعه شهري امور خدمات شهري جهت پاسخگويي به شوراي محترم شهر در حال انجام می باشد.

برگزاری 22 جلسه شورای پژوهشی و اتاق فکر و راهنمایی و ارائه خدمات به دانشجویان در مقاطع  کارشناسی، کاشناسی ارشد و دکتری را می توان از دیگر فعالیت های پژوهشی این سازمان برشمارد.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir