جستجو
Menu

فعالیتها در زمینه انتشارات

1-    تهیه بروشورهای ”معرفی سفید بالک“، ”چگونه در خانه کمپوست تولید کنیم“، ”گیاهان پوششی مناسب برای باغچه منازل“ و معرفی گیاهان (29 جنس)

2-    تجدید چاپ دو عنوان کتاب آشنایی با ”طراحی محیط و منظر،مهندسی سایت برای معماران منظر

3-    تهیه فایل صفحه آرایی شده کتاب  ”طراحی منظر در خیابان های شهری

4-    تهیه چهار عنوان دستورالعمل معرفی جنس اکالیپتوس ، معرفی جنس داغداغان“، ”معرفی جنس انار“ و معرفی جنس سفید بالک

5-    انجام  ویرایش فنی کتابمدیریت بهینه تغذیه گیاهان و شروع همکاری با موسسه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران جهت چاپ کتاب مذکور

6-    تهیه یک عنوان مقاله با عنوان ” ریزگردها “

7-    بروزرسانی دستورالعمل های "اصول مبارزه با آفات " و"اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی”

8-   درج متن بروشور های آموزش مردمی "معرفی سفید بالک" و "چگونه در خانه کمپوست تولید کنیم" و دستورالعمل های  "اصول مبارزه با آفات " و"اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی” در وب سایت سازمان

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir