جستجو
Menu

طراحی و احداث بوستان های محله ای

 

طراحی و احداث بوستان های محله ای به عنوان بخشی از فضای سبز شهری، از موضوعات مهم در طراحی و برنامه ریزی شهرهای معاصر هستند. مطالعات نشان می دهند توجه به بوستانهای محله ای بیشتر با هدف تأمین حداقل فضای سبز مورد نیاز برای شهرها صورت می پذیرد.

طی نیم قرن اخیر فضاهاي شهري، به ویژه محله های مسكوني در سير تحول و فرايند تكوين خود و به تبع جريانات ناشي از انديشه جهاني شدن، دستخوش دگرگوني هاي شگرفي شده اند. در این جریان، گسترش شهرنشینی به حدی است که با ایجاد وضعیت مخاطره آمیز برای جوامع رو به توسعه موجب گسستن ارتباط ميان انسان و محيط زندگي او شده است. شكاف موجود، مقدمه جدايي مكاني بوده و شكل گيري فضاهاي عاري از پيوستگي هاي اجتماعي را تشديد نموده است. در این راستا هدف از احداث بوستان های محله ای، احیای محلات در کالبد این گونه بوستانها و استفاده از ظرفیت های فضاهای سبز محله ای برای توسعه روابط و تعاملات اجتماعی در سطح محله ها می باشد.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir