جستجو
Menu

احداث فضای سبز در حاشیه بزرگراه ها و معابر شهری

 

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران احداث فضای سبز در حاشیه بزرگراه ها و معابر شهری را در دستور کار خود دارد. در سال 1396 بر اساس کنترل پروژه و حجم عملیات انجام شده 29/1 هکتار به مساحت فضای سبز معابر شهری اضافه شده است و بدین ترتیب مساحت فضای سبز معابر به 8179  ارتقاء یافته است.

1-    تکمیل احداث و دوره تضمين  فضاي سبز حاشيه بزرگراه شهيد حكيم حدفاصل بزرگراه آزادگان تا كاروانسراي سنگي 
2-    تكميل احداث و دوره تضمين فضاي سبز پايانه جديد الاحداث شرق تهران
3-    احداث فضاي سبز بزرگراه ارتش تقاطع بزرگراه امام علي (ع)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir