جستجو
Menu

فعالیت های HSE

 

1)     انجام امحاء سموم موجود در انبار مرکزی سازمان

2)     بازدید از بوستان ها، پروژه های تحت نظارت، ساختمان ها و تاسیسات سازمان و مشخص نمودن نواقص و موارد نامنطبق با قوانین HSE-MS و ارائه راهکارهای صحیح در خصوص رفع کمبودها و مشکلات

3)     بررسي HSE-PLAN  پیمانکاران اجرایی سازمان

4)     انجام ارزيابي ريسك و شناسايي خطرات

5)     محاسبه و تعیین شاخص های عملکرد  HSE

6)     تهیه اساسنامه شوراي هماهنگي HSE

7) بازنگری دستورالعمل­ها و روش­های اجرایی HSE

8)     تدوین اهداف و برنامه های HSE

9)    بررسي مدرك HSE-GU-01 و استخراج بندهاي مورد نياز مميزي داخلی

10)   تهیه شناسنامه مشاغل برای 125 شغل فعال در سازمان بوستان ها

11)   تدوين ماتريس اندازه گيري آلاینده ها، منتج شده از نتايج شناسنامه مشاغل

12)   تدوين ماتريس آموزش HSE، منتج شده از نتايج شناسنامه مشاغل

13)   بررسی موضوعات و الزامات ISO 14001  ویرایش 2015 و پيگيري در خصوص گرفتن مشاور جهت دریافت گواهینامه ISO14001:2015  سازمان

14)   بررسی عوامل خارجی و داخلی موثر بر سازمان و تکمیل ماتریس  SWOT جهت تدوین استراتژی های  HSE  سازمان

15)   شناسایی تجهیزات بحرانی موجود در سازمان جهت اعمال الزامات یکپارچگی سرمایه

16)   شناسایی مشاغل  بحرانی موجود در سازمان جهت اعمال الزامات مدیریت سرمایه و طرح واکنش اضطراری

17)   پیگیری و انجام معاینات ادواری پرسنل سازمان

18)   تهیه MSDS  موادکاربردی در سازمان

19)  تهیه و ارسال مدرک شرح وظايف HSE مشاغل مختلف سازمان بوستان ها

20)  برنامه ریزی و انجام ممیزی داخلی سازمان

21)  برگزاری جلسات توجیهی و دوره‌های آموزشی جهت ارتقاء فرهنگ و آگاهی معاونین، پرسنل و پیمانکاران سازمان در خصوص اهمیت نگهداشت نظام MS  HSE و رعایت قوانین مربوط به آن

22)  شرکت در جلسات کارگروه سیستم مدیریت MS  HSE معاونت خدمات شهری، شورای هماهنگی شهرداری و سامانه MS HSE 

23)  تهیه جزوه آموزشی ارزیابی ریسک

24)  تمدید گواهینامه ISO 14001   به مدت یک سال

 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir