جستجو
Menu

تازه های سایت

تازه های وب سایت سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

 

- ماموریت حوزه ها   - گلهای زینتی (جدید) - پاسخ به ایمیل های شهروندان 
 - قوانین و مقررات  - گیاهان آپارتمانی (جدید) - پرسش و پاسخ فضای سبز
 - آیین نامه ها  - بسته های فرهنگی - کلیات حقوق شهر و شهروندی 
 - راهنمای مراجعین به سازمان  - پارک بانوان ریحانه - منشور اخلاقی کارکنان شهرداری تهران
 - گزارش های عملکرد سازمان  - پارک های ملی (جدید) - منشور جامع ایمن شهر تهران
 - افتخارات و موفقیت ها  - پارک های شاخص (بوستان دامپزشک) - عناوین کتب موجود جهت فروش 
 - بروشور سفید بالک   - پروژه های اجرا شده (بوستان دامپزشک) - گزارش های عملیاتی
- کتاب الکترونیک (کاج هایی که برای کاشت...)  - فعالیت های کارآفرینی بانوان (در منطقه 18) - آموزش به کم توانان جسمی
- برنامه پنجساله اول شهرداری تهران   - برنامه دوره آموزشی نیم سال دوم 1396 - شعر کودکان (باز آمده زمستان) 
- برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران  - پروژه در دست اجرا (پروژه غدیر) - پروژه های آبرسانی (سایت شادآباد و...)
- بودجه مصوب سال 1396 شهرداری تهران   - پروژه های سال 1396 - حدیث هفته
- سالنامه آماری شهر تهران   - فایل pdf دوره های آموزشی برگزار شده1396 - کارگاه آموزشی جهت انجمن بیماران آلزایمر ایران

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir