جستجو
Menu

تازه های سایت

تازه های وب سایت سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

 

- ماموریت حوزه ها - گلهای زینتی (سینره) - پاسخ به ایمیل های شهروندان
- قوانین و مقررات - گیاهان آپارتمانی (جدید) - پرسش و پاسخ فضای سبز
- آیین نامه - بسته های فرهنگی (بسته فرهنگی شماره 39) - کلیات حقوق شهر و شهروندی 
 - راهنمای مراجعین به سازمان  - پارک بانوان ریحانه - منشور اخلاقی کارکنان شهرداری تهران
 - گزارش های عملکرد سازمان  - پارک های ملی  - منشور جامعه ایمن شهر تهران
 - افتخارات و موفقیت ها  - پارک های شاخص (بوستان دامپزشک) - عناوین کتب موجود جهت فروش 
 - بروشور گیاهان پوششی، بروشور سینره  - درخت و درختچه - گزارش های عملیاتی
- کتاب الکترونیک (تکثیر گیاهان آپارتمانی و ...)  - فعالیت های کارآفرینی بانوان (در منطقه 18) - آموزش به کم توانان جسمی
- برنامه پنجساله اول شهرداری تهران   - برنامه دوره آموزشی نیم سال دوم 1396 - شعر کودکان (فصل تابستان) 
- برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران  - پروژه در دست اجرا (پروژه غدیر) - پروژه های آبرسانی 
- بودجه مصوب سال 1396 شهرداری تهران   - پروژه های سال 1396 - حدیث هفته
- سالنامه آماری شهر تهران   - فایل pdf دوره های آموزشی برگزار شده1396 - کارگاه آموزشی جهت انجمن بیماران آلزایمر ایران
- استانداردها - فعالیت های HSE   - گیاهان پوششی - گیاهان مقاوم
- کودکان - دانستنی ها (آیا می دانستید گیاهان..)  - امکانات بوستانها ( در دست بروز رسانی)  - آموزش نوجوانان (گلسنگ)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir