جستجو
Menu

                                      راهنمای مراجعین به سازمان
ساعات مراجعه: از روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت 8 لغایت 16:30 و روز چهارشنبه 8 لغایت 15:30   

 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir