جستجو
Menu

آموزش به کم توانان جسمی

مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه 18 با همکاری مدارس استثنایی مبادرت به برگزاری کلاس های آموزشی با (عناوین گل های آپارتمانی، خلاقیت سبز  و ... ) برای کم توانان جسمی نموده که به صورت حضور در مرکز تام و هم چنین حضور کارشناسان در مدارس استثنایی انجام می گیرد .


      

 

   

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir