جستجو
Menu

 

دریافت لوح تقدیر اولین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در ایران - تیر 1379

دریافت لوح سپاس در پیشبرد اهداف نهضت سبز - سال1380

دریافت لوح تقدیر از دومین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در ایران - تیر 1380

دریافت لوح تقدیر از سومین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در ایران - سال 1381

دریافت لوح تقدیر از چهارمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در ایران - تیر 1382

دریافت لوح تقدیر به عنوان مجری نمونه طرح ملی نهضت سبز - سال 1383

دریافت لوح تقدیر از اولین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش در حوزه مدیریت شهری - سال 1386

دریافت لوح تقدیر از سومین جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری - اسفند 1388

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir