جستجو
Menu
مدیریت عامل
 • نام و نام خانوادگی:علی محمد مختاری
 • تلفن مستقیم:88735010
 • آدرس پست الکترونیک:info.parks@tehran.ir
 معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • نام و نام خانوادگی:مرتضی عاقل منش
 • تلفن مستقیم:88735017
 • آدرس پست الکترونیک:info.parks@tehran.ir
معاونت آموزش و پژوهش
 • نام و نام خانوادگی:کیمیا اخوان فرشچی
 • تلفن مستقیم:77886264
 • آدرس پست الکترونیک:info.parks@tehran.ir
معاونت فنی و عمرانی
 • نام و نام خانوادگی:سید مجتبی لاری
 • تلفن مستقیم:88247374
 • آدرس پست الکترونیک:info.parks@tehran.ir
معاونت فضای سبز
 • نام و نام خانوادگی:محمدرضا عظیمیان
 • تلفن مستقیم:88735011
 • آدرس پست الکترونیک:info.parks@tehran.ir
معاونت مالی و اداری
 • نام و نام خانوادگی:شکور کاویانی
 • تلفن مستقیم:88735012
 • آدرس پست الکترونیک:info.parks@tehran.ir
معاونت توسعه جنگل و کمربند سبز
 • نام و نام خانوادگی:بهزاد بزرگمهر
 • تلفن مستقیم:88735074
 • آدرس پست الکترونیک:info.parks@tehran.ir
 • نام و نام خانوادگی: مجید دیری
 • تلفن مستقیم:88247374
 • آدرس پست الکترونیک: info.parks@tehran.ir
مدیریت روابط عمومی
 • نام و نام خانوادگی:
 • تلفن مستقیم:88735073
 • آدرس پست الکترونیک:info.parks@tehran.ir

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir