جستجو
Menu

تلفن های مستقیم سازمان

 

خطوط مستقیم تلفن سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

 

ردیف

عنوان

تلفن

نمابر

ردیف

عنوان

تلفن

نمابر

1

مدیر عامل

88735010

88532577

88735070

2

معاون مالی و اداری

88733322

88735012

-

دفترمدیریت

88532576

3

معاونت فضای سبز

88735011

-

4

معاونت فنی و عمرانی

88505551

88505552

88734005

-

5

کمیسیون فنی

-

-

6

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

88735017

-

7

معاونت توسعه جنگل و کمربند سبز


واحد امور آب و قنوات

 

-


-

 

-

8

امور مناطق شرق

88735408

-

مدیرامور مناطق شرق

88532574

امور مناطق غرب

88515232

امور جنگل

88735016

9


واحد رایانه و انفورماتیک


واحد آمار، بودجه، کنترل پروژه

 


88532581


88735019

 

-

10

واحدرسیدگی فنی و قراردادها

88744396

-

حسابداری

88532579

88735014

11

بیسیم

88733319

-

12

حراست

88735013

88532578

13

امور اداری

88764886

-

14

حقوقی

88532583

-

کارگزینی

88764886

واحد خدمات

88764886

15

کمیسیون ماده 7

88735072

-

16

روابط عمومی

88735073

-


خطوط مستقیم تلفن سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

 

ردیف

عنوان

تلفن

نمابر

ردیف

عنوان

تلفن

نمابر

17

بازرگانی

88735015

-

18

بازرسی

88733318

-

19

بسیج

88532580

-

20

موتوری

88532582

-

21

مرکز تلفن سازمان

88735071

88735074

88733320

22

معاونت آموزش و پژوهش

77886264

-

خط داخلی مرکزی

88532575

23

مرکز تلفن آموزش و پژوهش

77880461

77866573

-

24

اینترنت آموزش

77292939

77292939

25

واحد پژوهش

77297968

-

26

واحد آموزش و انتشارات

77297969

-

27

واحد طراحی

88286085

88286075

-

28

دبیرخانه

88545534

-

29

رتبه بندی فضای سبز

88540756

-

30

واحد رفاه

88172175

-

31

سالن اجتماعات پارک شهر


66704393

 

-

32

نمایشگاه گل و گیاه

-

-

32

دفتر بوستان گفتگو

88286074 , 88286076

-

33

دفتر LFCC

88735017

-

33

ستاد توسعه فضای سبز عمودی

88286072

-

34

املاک

77880461-77866573

 

34

تعاونی مسکن

88482854

-

 

 

 

 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir