جستجو
Menu

ردیف 

 سازمان

آدرس اینترنتی 

 1

سازمان جهاد کشاورزی

http://www.tehran.agri-jahad.ir

 2

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 

http://www.rifr-ac.ir

 3

سازمان حفاظت محیط زیست 

 http://www.doe.ir

 4

سازمان دفع آفات و نباتات 

 http://www.ppo.ir

 5

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

http://iaeo.org

 6

 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

 http://www.areo.ir

 

 

ردیف

سازمان پارک ها و فضای سبز مراکز استان ها

 آدرس اینترنتی

  1   

 سازمان پارک ها و فضای سبز اراک

http://www.arak.ir

  3  

 سازمان پارک ها و فضای سبز ارومیه

http://park.urmiafava.org

 3

سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان 

 http://isfahan.ir

 4

سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز 

 http://www.ahvaz.ir

 5

سازمان پارک ها و فضای سبز بیرجند 

http://park.birjand.ir

 6

سازمان پارک ها و فضای سبز بندر عباس 

 http://www.bandarparks.ir

 7

سازمان پارک ها و فضای سبز بجنورد 

http://bojnordcity.ir

 8

سازمان پارک ها و فضای سبز بندر بوشهر 

http://boushehrcity.ir

 9

سازمان پارکها و فضای سبز تبریز 

http://park.tabriz.ir

 10

سازمان پارکها و فضای سبز رشت 

 http://www.rashtpark.ir

 11

سازمان پارکهاو فضای سبز زاهدان 

 http://www.portalzahedan.ir

 12

سازمان پارکها و فضای سبز سمنان 

http://park.semnan.ir

13

سازمان پارکها و فضای سبز سنندج 

 http://kurdistanparks.org

 14

سازمان پارکها و فضای سبز ساری 

 http://www.saricity.ir

 15

سازمان پارکها و فضای سبز شیراز 

http://eshiraz.ir

  16

سازمان پارکها و فضای سبز قزوین

    http://qazvinparkha.persianblog.ir 

  17 

سازمان پارکها و فضای سبز قم

http://qom.ir

  18 

 سازمان پارکها و فضای سبز کرمانشاه

       http://park-ksh.ir

 19

 سازمان پارکها و فضای سبز کرج

       http://karaj.ir

20

 سازمان پارکها و فضای سبز گرگان

        http://parks.gorgan.ir  

21      

 سازمان پارکها و فضای سبز مشهد

   http://park.mashhad.ir

 22

 سازمان پارکها و فضای سبز یزد

        http://yazdparks.ir                

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir