جستجو
Menu
image
دریافت فایل pdf - هرس درختان و درختچه ها (ادامه مطلب)
image
دریافت فایل pdf فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 پيش گفتار                ... (ادامه مطلب)
image
دریافت فایل pdf فهرست مطالب مقدمه 1. عملیات باغبانی  2. زیر و رو کردن و هوادهی خاک 3. کاشت     الف) کاشت نشاء­های پاییزه      ب) کاشت گیاهان پیازی ... (ادامه مطلب)
image
دریافت فایل pdf فهرست مطالب مقدمه 1. محافظت از گیاهان الف) قیم گذاری ب) شست وشوی درختان به منظور رفع دوده و گرد و غبار پ) مالچ پاشی 2. کوتاه ... (ادامه مطلب)
image
دریافت فایل pdf فهرست مطالب مقدمه عملیات باغبانی زیرو رو کردن و هوادهی خاک کاشت نشاءهای پاییزه و گیاهان پیازی  کاشت و مراقبت از چمن  کوددهی   محافظت ا... (ادامه مطلب)
image
دریافت فایل PDF فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه تاریخچه خصوصیات آزمایشگاه کشت سلول و بافت کلیاتی در مورد استریل کردن محیط کشت و ترکیبات آن تهیه explant یا جداکشت انواع کشت ... (ادامه مطلب)
image
دریافت فایل pdf مقدمه    در سالهای اخیر با گسترش فضاهای سبز، گلکاری نیز رونق زیادی پیدا کرده است. توسعه ارتباطات نیز باعث شده است که گیاهان بسیار جالبی وارد ایران شده و در مناطق مختلف کش... (ادامه مطلب)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir