جستجو
Menu
فایل های صوتی ترجمه قرآن مجید
 TitleModified DateSize 
فایل 1- سوره الفاتحه06/16/201256.28 KBDownload
فایل 101- سوره القارعه06/16/201258.53 KBDownload
فایل 104 سوره الهمزه06/16/201253.47 KBDownload
فایل 106- سوره قریش06/16/201237.75 KBDownload
فایل 108- سوره الکوثر06/16/201224.27 KBDownload
فایل 109- سوره الکافرون06/16/201235.50 KBDownload
فایل 11- سوره هود06/16/20122.25 MBDownload
فایل 110- سوره النصر06/16/201232.70 KBDownload
فایل 111- سوره المسد06/16/201236.63 KBDownload
فایل 114- سوره الناس06/16/201232.70 KBDownload
فایل 12- سوره یوسف06/16/20122.07 MBDownload
فایل 13- سوره الرعد06/16/20121.10 MBDownload
فایل 14- سوره ابراهیم06/16/20121.12 MBDownload
فایل 15- سوره الحجر06/16/20121.03 MBDownload
فایل 16- سوره النحل06/16/20122.80 MBDownload
فایل 17- سوره الاسراء06/16/20122.28 MBDownload
فایل 18- سوره الکهف06/16/20122.35 MBDownload
فایل 19- سوره مریم06/16/20121.35 MBDownload
فایل 2- سوره البقره06/16/20129.08 MBDownload
فایل 20- سوره طه06/16/20121.95 MBDownload
فایل 21- سوره الانبیاء06/16/20121.74 MBDownload
فایل 22- سوره الحج06/16/20121.79 MBDownload
فایل 23- سوره المومنون06/16/20121.45 MBDownload
فایل 24- سوره النور06/16/20121.81 MBDownload
فایل 27- سوره النمل06/16/20121.64 MBDownload
فایل 29- سوره العنکبوت06/16/20121.27 MBDownload
فایل 3- سوره آل عمران06/16/20125.07 MBDownload
فایل 30- سوره الروم06/16/20121.11 MBDownload
فایل 31- سوره لقمان06/16/2012713.26 KBDownload
فایل 32- سوره السجده06/16/2012537.51 KBDownload
فایل 33- سوره الاحزاب06/16/20121.64 MBDownload
فایل 34- سوره سباء06/16/20121.25 MBDownload
فایل 35- سوره فاطر06/16/20121.04 MBDownload
فایل 36- سوره یس06/16/20121.05 MBDownload
فایل 37- سوره الصافات06/16/20121.29 MBDownload
فایل 38- سوره ص06/16/20121.14 MBDownload
فایل 39- سوره الزمر06/16/20121.58 MBDownload
فایل 4- سوره النساء06/16/20125.43 MBDownload
فایل 40- سوره غافر06/16/20121.64 MBDownload
فایل 41- سوره فصلت06/16/20121.14 MBDownload
فایل10- سوره یونس06/16/20122.29 MBDownload
فایل100- سوره العادیات06/16/201277.62 KBDownload
فایل102- سوره التکاثر06/16/201256.28 KBDownload
فایل103- سوره العصر 06/16/201232.70 KBDownload
فایل105- سوره الفیل06/16/201242.80 KBDownload
فایل107- سوره الماعون06/16/201246.73 KBDownload
فایل112- سوره الاخلاص08/14/201224.83 KBDownload
فایل113- سوره الفلق06/16/201231.57 KBDownload
فایل25- سوره الفرقان06/16/20121.35 MBDownload
فایل26- سوره الشعراء06/16/20121.88 MBDownload
فایل28- سوره القصص06/16/20121.80 MBDownload
فایل42- سوره الشوری06/16/20121.11 MBDownload
فایل43- سوره الزخرف06/16/20121.21 MBDownload
فایل44- سوره الدخان06/16/2012586.92 KBDownload
فایل45- سوره الجاثیه06/16/2012741.34 KBDownload
فایل46- سوره الاحقاف06/16/2012895.76 KBDownload
فایل47- سوره محمد06/16/2012846.91 KBDownload
فایل48- سوره الفتح06/13/2012777.28 KBDownload
فایل49- سوره الحجرات06/13/2012540.31 KBDownload
فایل5- سوره المائده06/13/20124.05 MBDownload
فایل50- سوره ق06/13/2012602.08 KBDownload
فایل51- سوره الذاریات06/13/2012557.16 KBDownload
فایل52- سوره الطور06/13/2012480.79 KBDownload
فایل53- سوره النجم06/13/2012549.30 KBDownload
فایل54- سوره القمر06/13/2012553.23 KBDownload
فایل55- سوره الرحمن06/13/2012611.07 KBDownload
فایل56- سوره الواقعه06/13/2012603.77 KBDownload
فایل57- سوره الحدید06/13/2012826.13 KBDownload
فایل58- سوره المجادله06/13/2012661.60 KBDownload
فایل59- سوره الحشر06/13/2012613.87 KBDownload
فایل6- سوره الانعام06/13/20124.42 MBDownload
فایل60- سوره الممتحنه06/13/2012478.55 KBDownload
فایل61- سوره الصف06/13/2012280.33 KBDownload
فایل62- سوره الجمعه06/13/2012251.69 KBDownload
فایل63- سوره المنافقون06/13/2012271.34 KBDownload
فایل64- سوره التغابن06/13/2012381.96 KBDownload
فایل65- سوره الطلاق06/13/2012398.81 KBDownload
فایل66- سوره التحریم06/13/2012357.26 KBDownload
فایل67- سوره الملک06/13/2012479.67 KBDownload
فایل68- سوره القلم06/13/2012484.72 KBDownload
فایل69- سوره الحاقه06/13/2012385.89 KBDownload
فایل7- سوره الاعراف08/14/20124.63 MBDownload
فایل70- سوره المعارج06/13/2012324.13 KBDownload
فایل71- سوره نوح06/13/2012311.21 KBDownload
فایل72- سوره الجن06/13/2012356.13 KBDownload
فایل73- سوره المزمل06/13/2012269.66 KBDownload
فایل74- سوره المدثر06/16/2012404.99 KBDownload
فایل75- سوره القیامه06/16/2012282.57 KBDownload
فایل76- سوره الانسان06/16/2012360.06 KBDownload
فایل77- سوره المرسلات06/16/2012310.09 KBDownload
فایل78- سوره النباء06/13/2012298.30 KBDownload
فایل79- سوره النازعات06/16/2012325.25 KBDownload
فایل8- سوره الانفال06/16/20121.72 MBDownload
فایل80- سوره عبس06/16/2012215.75 KBDownload
فایل81- سوره التکویر06/16/2012168.02 KBDownload
فایل82- سوره الانفطار06/16/2012127.03 KBDownload
فایل83- سوره المطففین06/16/2012261.24 KBDownload
فایل84- سوره الانشقاق06/16/2012159.04 KBDownload
فایل85- سوره البروج06/16/2012164.09 KBDownload
فایل86- سوره الطارق06/16/2012105.13 KBDownload
فایل87- سوره الاعلی06/13/2012128.16 KBDownload
فایل88- سوره الغاشیه06/13/2012137.14 KBDownload
فایل89- سوره الفجر06/13/2012210.70 KBDownload
فایل9- سوره التوبه06/13/20123.42 MBDownload
فایل90- سوره البلد06/13/2012127.03 KBDownload
فایل91- سوره الشمس06/13/2012111.31 KBDownload
فایل92- سوره اللیل06/13/2012130.96 KBDownload
فایل93- سوره الضحی06/13/201271.44 KBDownload
فایل94- سوره الانشراح06/13/201252.35 KBDownload
فایل95- سوره التین06/13/201259.65 KBDownload
فایل96- سوره العلق06/13/2012120.29 KBDownload
فایل97- سوره القدر06/13/201242.80 KBDownload
فایل98- سوره البینه06/13/2012129.28 KBDownload
فایل99- سوره الزلزله08/14/201265.26 KBDownload

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir