جستجو
Menu
بوستان های شاخص شهر تهران


گلکاری های سطح بوستان ها و معابر شهر تهران


نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران


توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه های شهر تهران 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info@parks.tehran.ir